Autumn in Kyoto

Nov. 12-13, 2004

Yen-Wen LuNanzenji 南禪寺 Eikando 永觀堂 Honganji 本願寺


Tenryuji 天龍寺 Ryoanji 龍安寺 Kinkakuji 金閣寺